تجهیزات موبایل آبگیری از لجن

در پاره ای از موارد به خصوص معادن و یا صنایع با کارکرد فصلی، وجود یک سیستم آبگیری متحرک امری حیاتی است. شرکت Dewa بنا به سفارش مشتری کل مجموعه آبگیری شامل بلت فیلترپرس، تغلیظ کننده و سایر ملحقات را متناسب با ابعاد یک کانتینر 20 فوتی آماده کرده و داخل آن نصب می کنند. بدین ترتیب ضمن کاهش زمان و هزینه نصب سیستم به راحتی قابلیت جابجایی داشته و بر حسب نیاز بین چند نقطه می تواند جابجا شده و مورد بهره برداری قرار گیرد.
ظرفیت این نوع سیستمها از یک متر مکعب در ساعت تا 30 متر مکعب در ساعت قابل ساخت و ارائه می باشند.