لجن روب زنجیری یا جداکننده روغن

لجن روب، کف روب، جداکننده روغن و یا Scraper, Oil separator, Scum remover نوعی سیستم زنجیری رفت و برگشتی است که در حوضچه های مستطیلی تصفیه خانه های آب و یا فاضلاب نصب شده و در آن پاروبک ها که در سطح و یا کف حوضچه قرار گرفته اند با حرکت آرام و افقی خود به سمت جلو یا عقب، مواد را جمع آوری کرده و به سمت محلی که در انتهای حوضچه جهت جمع آوری آنها پیش بینی شده است تخلیه می کنند. از این محصول در حوضچه های مستطیلی با طول حداکثر 100 متر و عرض حداکثر 12 متر و حداقل 60 سانتی متر استفاده می شود.
دامنه استفاده از این محصول تنها به بخش دانه گیر، چربی گیر، حوضچه ته نشینی اولیه یا ثانویه و یا تصفیه خانه های فاضلاب محدود نشده و به دلیل تطابق اجزا با ضوابط و استانداردهای KTW در تصفیه خانه های آب و مطابقت با استانداردهای ATEX در بخش نفت و گاز نیز در سطح وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است.
وجود بیش از 2600 رفرنس از این محصول در 85 کشور دنیا از جمله ایران موید دوام، کیفیت و قابلیت اطمینان بالای این سیستم است (جهت اطلاعات بیشتر به بخش کاتالوگ مراجعه شود).